utolsó frissítés: 2015. jún. 25.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Választási rendszerek. Egyetemi jegyzet. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca/Kolozsvár, 2007. pp.140.
 • > Státusdiskurzus. Esszék és tanulmányok. Diaszpóra Könyvek, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2003. (társszerző: Bodó Barna)
 • > Szereppróba. Tanulmányok. Diaszpóra Könyvek, Temesvár, 2002. (társszerzők: Albert Ferenc, Bodó Barna, Gazda Árpád)
 • > The Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Teleki László Alapítvány, Occasional Papers sorozat, Budapest, 1998.

Tanulmány, szakcikk

 • > Alkotmánymódosítás Romániában 2009 után. In: --- Tükörjáték. Cseke Péter 65. születésnapjára. Medea Egyesület – Művelődés, Kolozsvár, 2010, p. 47-56.
 • > Politikai szerkezet és közigazgatás (XII.fejezet). In Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. A Kárpát-medence régiói 9. Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2009. p.511-539. (társszerző: Bodó Barna)
 • > Modernség és nemzetdefiníciók. In Bodó Barna (szerk.): Kisebbségben, közösségben. Balázs Sándor nyolcvanadik születésnapjára. Editura si Tipografia TEMPUS, Temesvár, 2008., p. 75-97.
 • > Jobb és bal Erdélyben. In Balázs Imre József – Horváth Andor – Kovács Kiss Gyöngy (szerk): Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2007., p.313-320.
 • > Nemzet – határteremtés és modernitás. In Szarka László - Vizi Balázs - Majtényi Balázs - Kántor Zoltán: Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, p. 55-69.
 • > A politikai identitás. Erdélyi Múzeum, 2006. 1-2. füzet, p.1-13.
 • > Politikai pártok, civil közösségek (XII. fejezet). In Horváth Gyula (szerk.): Északnyugat-Erdély. MTA-Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Bp., 2006, p.514-539. (társszerző: Bodó Barna)
 • > A nemzeti identitás hárompólusú szerkezete. Regio, 2005. 4.sz., 11-31.
 • > Hozzászólás a kettős állampolgárság fórumának vitájához. Kisebbségkutatás (Minorities Studies and Review), 2005 nr.1. (14.), 54-56.
 • > Politikai identitás és nemzeti identitás. Kellék, 2005. 26 sz., 33-40.
 • > A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában. In: Blénesi Éva – Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Gondolat – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2004. 125-147. (társszerzők: Horváth Andor és Salat Levente)
 • > Geneza unui proiect. Despre premizele elaborării propunerii legislative privind legea-cadru a regiunilor şi statutul special al Ţinutului Secuiesc. Altera nr. 24 (2004), 84-88.
 • > A román alkotmány módosításának 2002-es feltételei. In: Romániai Magyar Évkönyv 2003. Ed. Polis - Fundatia Diaspora.
 • > UDMR în 2003 - căutare de noi căi la punctele de limită ale integrării. (Coautori: Horvath Andor, Salat levente). In: ALTERA 2003. nr. 22/23.
 • > Vázlat Románia 1989 utáni választási földrajzáról. In: Ábrahám Barna – Gereben Ferenc – Stekovics Rita (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Piliscsaba, 2003. 486–498. (társszerző: Szász Alpár Zoltán)
 • > A közgondolkodás jelentésszerkezetei Erdélyben. Előszó egy kvalitatív elitkutatás elé. In: "Kínlódni ebben az országban?" – Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről, Scientia K., Kvár, 2002.
 • > A politikai identitás és a modernitás paradoxonai. In: A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia (szerk.: Veress Károly), Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002. 233-240.
 • > Románia választási földrajza – 1990-2000. In: Romániai Magyar Évkönyv – 2002, Szórvány Alapítvány – Polis K., Kolozsvár, 2002. 33-39.
 • > A státustörvény mint erőpróba. In: :Romániai Magyar Évkönyv 2001, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó (szerk: Bodó Barna), 2001. 317-323. (társszerző: Bodó Barna)
 • > Etnicitás és európaiság. Krónika 2001. április 28.
 • > Lejtő és szótár. Krónika 2001. július 7.
 • > Parlamenti és államfőválasztás 2000-ben. In: Romániai Magyar Évkönyv 2001, Szórvány Alapítvány - Polis Könyvkiadó (szerk: Bodó Barna)
 • > 1989-1999: az RMDSZ első tíz éve. In: Romániai Magyar Évkönyv 2000. Kolozsvár, Szórvány Alapítvány-Polis Könyvkiadó (szerk. Bodó Barna)
 • > A kisebbségek jogai. Bevezető a „Nyilatkozat az etnokulturális és nemzeti kisebbségekre, valamint őshonos lakosságokra vonatkozó liberális demokrata elvekről" c. nyilatkozatszöveghez (2000.09.16). Magyar Kisebbség, 2000. 3 (21) sz., 118-119.
 • > Az olvasat szabadsága a határon. Utószó. Teodor Baconsky: Jákob és az angyal. Koinónia K., Kvár, 2000.
 • > Parlamenti választások Romániában: egy új korszak kezdete? Pro Minoritate 2000/ősz-tél
 • > Szavazói magatartás, választói jövőkép. Provincia 2000, I.évf., 3.szám.
 • > A konzervativizmus modern dilemmái. A Hét 1999/4.szám
 • > Elitek, modellek, szerepek II. In: Korunk 1999/5. (társszerző: Bodó Barna)
 • > Etnicitás és oszloptársadalmak. A Hét 1999/29. szám.
 • > România şi Europa Centrală - două compromisuri. In: Problema transilvană (ed. Gabriel Andreescu, Gusztáv Molnár), Ed. Polirom, Iaşi, 1999. 50-65.
 • > A bukolikus regionalizmustól a posztmodern államig. A Hét 1998/29.szám.
 • > A föderalizmus kialakulása. Magyar Kisebbség, 1998. 1 sz., 319-323.
 • > Állam és társadalom. A Hét 1998/46.szám.
 • > Factors and Mechanisms of the Regionalization in Central-Eastern Europe. (társszerzők: Albert Ferenc, Bodó Barna) In: Diaspora Papers, Szórvány Al., Temesvár, 1998.
 • > Globalizmus és másság. A Hét 1998/10.szám
 • > Identitate şi alteritate în spaţiul central-european. In: IDENTITATE ŞI ALTERITATE - Studii de imagologie II. , Presa Universitară Clujeană. 1998.
 • > Vázlat a román politológiáról. A Hét 1998/6.szám
 • > Bibó, avagy a válság önismerete. Utószó Bibó István A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című kötethez. Kriterion K., Buk. 1997.
 • > Esélyrajzok egy fordulathoz. A Hét 1997/28.szám
 • > Kereszténydemokrácia és modernitás. A Hét 1997/9.szám
 • > Lassú valóság. A Hét 1997/3-4.szám
 • > Szórvány, asszimiláció. A Hét 1997/8. szám.
 • > Szubszidiaritás, régiók, közigazgatás. In: „Keresztyén politika” kiadta az RMDSZ és az SGP, Misztótfalusi Kis Miklós nyomda, Kolozsvár, 1997.
 • > A politika mint társadalompszichológiai stressz. Magyar Kisebbség, 1996. 4. sz., 209-213.
 • > Pluralizmus az RMDSZ-ben. Szövetség, II.évf., 7-8. szám
 • > A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) kisebbségi koncepciója. A Hét 1995/8,9. szám.
 • > Önkormányzat és közigazgatás. A Hét 1995/17. szám
 • > Concepţia APADOR privind drepturile minorităţilor naţionale. Revista Română de Drepturile Omului 1994/6-7. szám.
 • > Határozat-tervezet a szövetségi képviselők általános és közvetlen választásáról. Szövetség 1994/6. szám.
 • > Statútumok, stratégiák. Szövetség 1994, I.évf. 11.szám
 • > Borostyánkő és szöveg. Gondolatok a nemzettudat kritikai megközelíthetőségéről. Korunk, 1993. 2. sz., 3-5. old.
 • > Ontológiai istenérv és objektivitás. In: Ember és világ. Kriterion K., Buk., 1986., 92-109.

Recenzió, interjú

 • > Gabriel Andreescu: Ruleta. ALTERA, 2003. nr.20-21., 290-293.
 • > A függetlenség varázsa. Gabriel Andreescu könyvéről. [Gabriel Andreescu: A hosszútávfutók szolidaritása. Napló. Polirom, Iasi, 1998.]. A Hét, 1998, 12 sz. 9. old.
 • > Az emberjogi egyezmények kiegészítik egymást. Interjú dr. Bruhács Jánosal és dr. Kovács Péterrel. A Hét, 1996, 1-2 sz. 3-4. old.
 • > Integrációs esélyek és politikai beszédmód. Ágh Attilával beszélget Bakk Miklós. A Hét, 1996, 34-35 sz. 3-4. old
 • > Rendszerváltás, autonómia, társadalmi partnerség. Pozsgay Imre válaszol Bakk Miklós kérdéseire. A Hét, 1995, 22 sz. 3. old.
 • > Törésvonalak, ideológiák, próféták. Schlett István politológussal beszélget Bakk Miklós. A Hét, 1994, 46 sz. 3. old.
 • > Civil szféra, társadalmi integráció, konfliktuskezelés. Beszélgetés Bognár László közgazdász-szociológussal. A Hét, 1993, 20 sz. 3. old.
 • > Jogállamiság és demokrácia. Bakk Miklós interjúja Poczolay Péterrel. A Hét, 1991, 18 sz. 11. old.
 • > Modernitás, történelem, európaiság. Bakk Miklós és Szekernyés János temesvári beszélgetése Heller Ágnessel és Fehér Ferenccel. A Hét, 1991, 16 sz. 3. old.

Szerkesztés

 • > Háromszéki kutatók doktori disszertációi. 1. kötet. Kovászna Megyei Művelődési Központ – Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány, Sepsiszentgyörgy, 2007. Szerk. Bakk Miklós, Kovács Szilamér, Sylvester Zoltán.
 • > Útközben. Pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999 (társszerkesztők: Toró T. Tibor és Székely István).
 • > Lugosi Krónika. Reflex Kiadó, Temesvár, 1998.

Publikációk román nyelven

 • > Comunitate politică, comunitate naţională, comunităţi teritoriale. In Gabriel Andreescu, Miklós Bakk, Lucian Bojin, Valentin Constantin: Comentarii la Constituţia României. Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 87-132.
 • > Construcţia regională în Europa. In Miklós Bakk – József Benedek (coord.): Politicile regionale în Europa. Editura Polirom, Iaşi, 2010, p.217-241. (társszerző: Cosmin Marian)